Privaatsuspoliitika

Perfect Balance OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientite privaatsust. Sellest lähtuvalt on koostatud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Perfect Balance OÜ e-pood karolintsarski.ee (edaspidi karolintsarski.ee) tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1. ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

Isikuandmed on kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida karolintsarski.ee kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel karolintsarski.ee veebisaidil;
  • ostu või tellimuse sooritamisel e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (karolintsarski.ee võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

2. KOGUTUD ISIKUANDMETE KASUTAMINE JA SÄILITAMINE

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient karolintsarski.ee-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi isikuandmeid säilitab karolintsarski.ee kuni kliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida karolintsarski.ee on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab karolintsarski.ee õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

3. KOGUTUD ISIKUANDMETE MUUTMINE

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada karolintsarski.ee „Minu info“ alas.

E-maili muutumisel palume karolintsarski.ee-i sellest teavitada, kuna seda ei ole kliendil endal võimalik muuta.

4. ISIKUANDMETE KAITSE

karolintsarski.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui on kahtlus, et kliendi isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et kliendi andmed on lekkinud võõrastele isikutele, annab klient sellest koheselt teada. Ainult nii on võimalik hoida potentsiaalne kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav. Sellistele taotlustele vastab karolintsarski.ee 30 päeva jooksul. Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme kliendilepingu lõpetamise avaldusena.

5. TURVALISUS

Kõik karolintsarski.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

6. PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

karolintsarski.ee kasutama asudes kinnitab klient, et on käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. karolintsarski.ee jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Perfect Balance OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab võtta ühendust aadressil info@karolintsarski.com või helistada telefonile +372 5831 3531.